Pénzgyűjtés kis buszra – 2018

fotoA Kanadai Magyarok Országos Szövetsége 2017-es gyűjtése teljes sikerrel járt, a képeken látható az eredménye és bizonyítéka.

Mivel az Erdélyi Falugondnokságnak több kis buszra lenne szüksége a gyerekek magyar nyelvű iskolákba való szállítására, a KMOSZ az idén is egy június 4-étől október 23-áig tartó gyűjtést szervez még egy darab jármű megvásárlása céljából. 2017-ben 7,550$-t sikerült gyűjteni.

Adakozni több módon is lehet:

  • egyenes banki átutalással a KMOSZ bankszámlájára: 34096-004-3409-5011541
  • National Alliance of Hungarians in Canada” névre kiállított és „kmoszkisbusz2018” megjegyzéssel ellátott, majd a KMOSZ postacímére 100 Glouchester Street, Suite 352, Ottawa, ON K2P 0A4 küldött csekkel
  • villanyposta átutalással a KMOSZ pénztárosi treasurer@kmosz.ca címére és a „kmoszkisbusz2018” jelszó megadásával

Segítsünk a szórványban élő magyarságnak, együtt többre megyünk!

kis busz csoportkép

Állásfoglalás Ukrajna nemzeti kisebbségek megkülönböztetése és a kettős állampolgárság miatt hozott ukrán parlamenti döntés kérdésében

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSZ) aggodalmát fejezi ki az Ukrajnában végbemenő magyar és más nemzeti kisebbségek jogainak korlátozása miatt. Az ukrán kormánynak saját állampolgárai ellen hozott, az egyéni és nemzetiségi jogokra vonatkozó agresszív és megkülönböztető intézkedései tarthatatlan helyzetet alakítottak ki a térségben. Ez az állapot fedi a nemzeti közösségek elleni támadás fogalmát is. Nem véletlen a visszaéléseknek az a sorozata, amely az oktatási törvénnyel kezdődött, majd a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székháza elleni támadásokkal folytatódott és abban a nyelvtörvényben csúcsosodott, amely megtiltotta, hogy a kisebbségek használhassák a saját nyelvüket. A KMOSZ reményét fejezi ki, hogy az EU, a NATO és a nemzetközi jogvédő szervezetek is felemelik szavukat a kérdésben, mert Ukrajnának is kötelező betartania nemzetközi kötelezettségvállalásait, amelyekkel az alkotmánybírósága döntése összeegyeztethetetlen.

A KMOSZ korábban is szót emelt az ukrajnai tanügyi terv ellen, amely megtiltja a nemzetiségi nyelven való oktatást és az anyanyelv használatát. Ez a törvény az európai értékek semmibevevése. Ez alapján szóba sem jöhet Ukrajna EU-hoz való csatlakozásának és a nyugati szövetségesekkel való együttműködésének a lehetősége. Az új tanügyi – nevelésügyi törvény megsemmisítő csapást jelent a kárpátaljai magyar közösségre, amely ragaszkodik anyanyelvéhez, kultúrájához, és harcol jogainak lábbal tiprása ellen.

Legújabban Petro Poroshenko, Ukrajna elnöke utasította a Parlamentet, hogy fosszák meg az állampolgárságuktól azokat a személyeket, akik kettős állampolgársággal és ezáltal Ukrajnán kívüli szavazati joggal rendelkeznek. Ez a törvény ismételten a Kárpátalján élő magyarok ellen irányul, akik közel egy évszázados elnyomás és megkülönböztetés után felvehették a magyar állampolgárságot azért, hogy megőrizhessék nemzeti identitásukat, kapcsolatot tarthassanak az anyaországgal és ott lakó családtagjaikkal. A KMOSz azzal a kéréssel fordul a nemzetközi szervezetekhez, hogy gyakoroljanak nyomást az ukrán kormányra az európai és nemzetközi kötelezettségeinek tiszteletben tartásában, elnyomó törvényeinek megszüntetésében.

Hasonlóan aggasztó helyzetet jelent Kárpátalja militarizálásának erősödése. Ukrajna mintegy 800-1000 főnyi katonai egységet vezényelt a magyar határtól tíz kilométernyi térségbe. A Beregszász közelében lévő régi katonai bázis ilyen méretű újraaktiválása nyílt agresszió Magyarország és a kárpátaljai magyar kisebbség ellen. A magyarok nem jelentenek semmiféle nemzeti veszélyt Ukrajnára és annak területi integritására, amelyet hangoztatnak, hogy saját népüket paranoid riadalomban tartsák. A KMOSZ aggasztónak tartja a kialakult helyzetet, és reményét fejezi ki, hogy hamarosan feloldódnak a feszültségek.

Sajnálatos, hogy a XXI. század Európájában harcolnunk kell a békés, törvénytisztelő nemzeti kisebbségek jogainak biztosításáért. Ukrajna csak akkor lehet megbecsült állam a térségben, ha betartja saját állampolgárainak törvényes jogait. A KMOSZ támogatja a magyarországi emberjogi és az európai nemzeti kisebbségek védelméért folyó törekvéseket.

Ukrán támadások a kárpátaljai magyar kisebbség ellen

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSZ) aggasztónak tartja és határozottan elítéli a kárpátaljai magyarok és az érdekeiket képviselő szervezetek elleni etnikai támadásokat.

A közelmúltban Molotov-koktélt dobtak az ungvári Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) irodájára, amely bűntett közvetlen veszélyt jelent az Ukrajnában élő magyarokra nézve, akik kultúrájukat akarják megőrizni, nyelvük, hagyományaik gyakorlására törekednek, valamint szeretnének Ukrajnában békében élni. Ezek a támadások felhívják minden nemzetközi szervezet figyelmét, beleértve az Európai Biztonsági- és Együttműködési Szervezetet (EBESZ), az Európai Uniót (EU), hogy fokozottabb erőfeszítésekkel kövessék nyomon az Ukrajnában történteket, és gyakoroljanak nagyobb nyomást az ukrán kormányra, hogy tartsa tiszteletben a nemzeti kisebbségek védelmét az európai és a nemzetközi kötelezettségek előírásainak megfelelően.

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége üdvözli a február 4-i támadás elkövetőinek és a február 27-én elkövetett támadás két gyanúsítottjának letartóztatását, fogvatartását, ugyanakkor felszólítja az ukrán hatóságokat az alapos és átlátható kivizsgálások lebonyolítására,a bűnösök törvény elé állítására. Mindezek mellett hangsúlyozzuk, hogy az igazságszolgáltatásnak szigorúbb védelmet kell biztosítania mind a magyar közösségek, mind a magyar szervezetek számára.

A magyarellenes propagandán és a magyar kisebbségek elleni fellépések erőszakos megnyilvánulásain túl az ukrán kormány továbbra is támogatja az oktatásról szóló nemzeti törvényt, amely nyíltan megkülönbözteti a nemzeti kisebbségeket és veszélyezteti a kárpátaljai magyarság nyelvi és kulturális jogait. Az ukrán oktatási miniszter, L.M. Hrinevics egy 2018. február 1-én kelt levélben biztosította minden iskola- és oktatási intézmény igazgatóját, hogy az elfogadott iskolai tantervek alapján minden tantárgy két vagy több nyelven taníthatjó. Ezt követően azonban megerősítést nyert az az utasítás, hogy az oktatás területén dolgozók kötelesek kizárólag a hivatalos állami nyelvet használni, ezzel megtiltva a nemzeti kisebbség nyelvén való tanítás jogát. Az ukrán kormány tovább fokozza a kisebbségi nyelvhasználat elleni hadjáratát, még az oktatásról szóló törvény előírásain is túllépve.

Ezt a felháborító helyzetet az európai és nemzetközi szervezetek tudomására kell hozni, amelyek kötelesek foglalkozni vele.

A fent megfogalmazott fejleményeket figyelembe véve a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége támogatja a magyar kormány azon intézkedéseit, hogy felülvizsgálják Ukrajna európai integrációs törekvéseit mindaddig, amíg megfelelő intézkedéseket nem hoznak a magyar és más nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása terén.

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége mindig hallatja hangját, amikor a magyar kisebbségek jogait bárhol a világon veszély fenyegeti, akár intézményes megkülönböztetéssel, akár megfélemlítéssel kell küzdeniük nyelvük, kultúrájuk és hagyományaik gyakorlásának jogáért.

A magyar kormány nyilvánosságra hozta a Kanadai diaszpórának nyújtott anyagi támogatásokat

2010-ben a Magyar Kormány célul tűzte ki az anyaország és a diaszpóra közötti kapcsolatok ki- illetve újjáépítését, valamint a diaszpórában élők identitásának erősítését. 2011-től működik a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös fóruma, a Magyar Diaszpóra Tanács. A szervezetek köre folyamatosan bővül: 2016-ban már 75 tagszervezet vett részt a Tanács ülésén. A Tanács 2016. november 30-i ülésén fogadta el a Magyar diaszpórapolitika – Stratégiai irányok című dokumentumot, amely tartalmazza a diaszpóraközösségek megerősítése érdekében meghatározott fejlesztési irányokat.

A diaszpóra támogatásának technikai lebonyolítója a Nemzetpolitikai Államtitkárság háttérintézménye, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., amely a kormányzat által előírt, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghatározott nemzetpolitikai irányelvek alapján végzi tevékenységét. Kiemelt szempont az érintett közösség tagjainak bevonása, az átláthatóság biztosítása.

A pályázatok lebonyolítása, értékelése, és a pályázatban foglaltak megvalósításának ellenőrzése szigorú és átlátható rendszerben, a BGA Zrt.-re vonatkozó hatályos jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott módon történik. A pályázati ellenőrzési elvek összhangban vannak a nemzetközi irányelvekkel. A kifizetések ellenőrzésekor a jogszabályi keretek között minden esetben saját eljárásrend keretében részletesen megvizsgálásra kerül a támogatási szerződésben foglalt célokmegvalósítása. Minden teljesítést dokumentumokkal kell igazolni, melyek megfelelősége szintén ellenőrzésre kerül. Aszerződésszerű teljesítés alátámasztását igazoló bizonylatok alakisága, tartalma, mellékletei egyaránt szigorúan meghatározottak, a szabályzatokban részletezett módon, az előírásokat a Támogatottak a szerződéssel együtt megismerik. A dokumentum alapú ellenőrzés mellett kiemelt jelentőségű a pályázati rendszer szúrópróbaszerű, dokumentum alapú utóellenőrzése, valamint azok helyszíni ellenőrzésének intenzív gyakorlata.

Az alábbi táblázatban összegezzük az elmúlt négy évben a kanadai magyarság számára biztosított támogatásokat:

A kanadai diaszpóra számára nyújtott, lezárt támogatások (2013–2017)

Támogatott Támogatási cél Támogatási összeg (Ft) Támogatás éve Támogatás státusza
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub / Toronto A Kaleidoszkóp angol-magyar nyelvű irodalmi folyóírat támogatása, programok szervezése 2 000 000 2013 megvalósult, lezárva
Rákóczi Alapítvány/Toronto Nyári tábor 2 000 000 2013 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A Tanács működési költségeinek és a hétvégi magyar iskolákat érintő tevékenységének támogatása 1 700 000 2013 megvalósult, lezárva
Magyarokért Kanadában Egyesület Könyvkiadás 4 000 000 2013 megvalósult, lezárva
Magyarokért Kanadában Egyesület (Windsori Magyar Kultúrközpont- Mindszenty Hall) Könyvkiadás 705 000 2013 megvalósult, lezárva
Rákóczi Alapítvány (Toronto) Magyarságismereti Mozgótábor- Diákok Határok Nélkül Program támogatása 4 000 000 2014 megvalósult, lezárva
Kaleidoszkóp-Hagyományőrző Klub/Toronto Angol-magyar nyelvű irodalmi folyóirat, programok támogatása 2 000 000 2014 megvalósult, lezárva
Magyarokért Kanadában Egyesület A Kanadai Nemzetközi Kiállításon bemutatandó kulturális rendezvény megszervezésének támogatása 3 000 000 2014 megvalósult, lezárva
Edmontoni Magyar Kultúrkör Chrobák Ádám a Wirth Intézetben végzett kutató munkájának támogatása. 6 017 088 2015 megvalósult, lezárva
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub A Kaleidoszkóp c.folyóirat és a Bobó Bóbitája c. gyermeklap megjelentetése és a klub működésének támogatása 2 000 000 2015 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Működési költség, programok támogatása 1 700 000 2015 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács kulturális és 1956-os rendezvénysorozat támogatása 2 000 000 2015 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kultúrközpont A torontói Magyar Ház építése befejezésének támogatása 128 600 000 2015 megvalósult, lezárva
Montreali Magyar Iskola Magyarországi tábor részköltségének támogatása. 700 000 2015 megvalósult, lezárva
Edmontoni Magyar Kultúrkör Chrobák Ádám a Wirth Intézetben végzett kutató munkájának támogatása. 2 704 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A szervezet programjainak támogatása 1 560 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A szervezet kulturális programjainak támogatása 7 000 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Kanadai Magyar TV működésének és eszközbeszerzésének támogatása 3 000 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács KCSP ösztöndíjasok vízumköltségének támogatása 700 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács 1956-os forradalom 60. évforduló program támogatása 6 000 000 2016 megvalósult, lezárva
Montreali Magyar Iskola Kísérleti óvoda program támogatása 1 500 000 2016 megvalósult, lezárva
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A szervezet „1956-os forradalom 60. évforduló” program költségének kiegészítő támogatása 3 000 000 2017 megvalósult, lezárva
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub A Kalejdoszkóp – Kaleidoscope c. folyóirat, a Bobó Bóbitája c. gyermeklap megjelentetésének támogatása 2 000 000 2016 elszámolás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Vancouveri Magyar Iskolák működésének és eszközbeszerzésének támogatása 5 000 000 2016 elszámolás folyamatban
Torontói Első Magyar Baptista Gyülekezet Diaszpóra ingatlanberuházási támogatás 52 000 000 2016 megvalósítás folyamatban
Carleton Egyetem Az ottawai Carleton Egyetem magyar nyelvi képzésének támogatása 1 500 000 2017 megvalósítás folyamatban
Edmontoni Magyar Kultúrkör Elődeink után – Csárdás gyermekek a Lurkó táborban 500 000 2017 megvalósítás folyamatban
Első Magyar Református Egyház – Toronto A Reformáció 500 éves évfordulójának észak-amerikai megünneplésének támogatása 2 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub Lapkiadás és kulturális programok támogatása 2 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Pontozó táncverseny megrendezésének támogatása 1 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Kulturális programok támogatása 1 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács A KMKT és tagszervezetei működésének és programjainak támogatása 14 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács KCSP-ösztöndíjasok részére munkavállalási engedélyek kifizetésének támogatása 809 330 2017 elszámolás folyamatban
Kanadai Magyar Kulturális Tanács Vancouveri Magyar Napok program támogatása 10 000 000 2017 megvalósítás folyamatban
Vancouveri Forrás Magyar Néptáncegyüttes A XXXIV. Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc fesztivál megrendezésének támogatása 4 000 000 2017 megvalósítás folyamatban

Forrás:https://ottawa.mfa.gov.hu/news/a-kanadai-diaszporanak-nyujtott-tamogatasokrol

Tiltakozás az ukrán oktatási törvény ellen

2017. szeptember 5-én az ukrán parlament elfogadott egy olyan módosított oktatási törvényt, amely súlyosan sérti az Ukrajnában élő magyar és más nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogát. Az új jogszabály kiköti, hogy ötödik osztálytól felfele az oktatás hivatalos nyelve csakis az ukrán lehet, a kisebbségek nyelvén kizárólag a az óvodákban és elemi osztályokban lehet oktatni. A középiskolai és a felsőoktatás nyelve az ukrán lesz. Mindenképp meg kell vizsgálni, hogy a törvényhatározat összhangban van-e az ukrán alaptörvénnyel és az európai értékekkel. Szijjártó Péter külügyminiszter Magyarország hátbaszúrásaként értékelte az új ukrán oktatási törvényt.

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége ezúton teszi közzé hivatalos tiltakozását az új oktatási törvény ellen és a továbbiakban minden fórumon igyekszik majd felhívni a figyelmet a törvény diszkriminatív jellegére. Az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi és kulturális megmaradásának kulcsfontosságú eszköze nyelvének szabad használata, beleértve az oktatás nyelvét is. A több mint ezeréves transzkárpáti magyar örökség megőrzésének egyik fontos része az anyanyelven való tanulás és az anyanyelv használata. Felhívjuk a szervezeteket arra, hogy követeljék az ukrán államfőtől a törvény parlamenti felülvizsgálatát, valamint azt, hogy az Ukrajnában élő kisebbségek képviselőinek lehetővé tegye az oktatási reformok előkészítésében való nagyobb részvételt, ezzel is hozzájárulva Ukrajna európai integrációjához.

Az Ukrajnában jelenleg működő magyar nyelviskolák és főiskolák a magyar kisebbségi oktatás fontos részei. A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége félti a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Ungvári Nemzeti Egyetem jövőjét, mindkét intézmény oktatási nyelve a magyar. Ukrajna hivatalos nyelve kétségtelenül az ukrán nyelv, de Ukrajna lakosságának 20%-át nemzeti kisebbségek teszik ki, ezen nemzetek kultúráját, megmaradását egyformán elő kell segíteni és megvédeni.

A média egyes képviselői és a magyar politikai ellenzék gátlástalanul nacionalizmusnak titulálta a magyar kormány felhívását az ukrajnai magyarok kisebbségi jogainak megvédésére, holott a nacionalizmust tápláló bűnösök éppen azok az országok, amelyek megtagadják saját nemzeti kisebbségeiktől jogaik gyakorlását, azokat a jogokat, amelyeket a nemzeti, az európai uniós törvények és államközi egyezmények garantálnak. Ukrajna kétségtelenül megszegte az európai integrációra vonatkozó fogadalmát. Ha Magyarország nem állhat ki a szomszédos országokban élő magyar kisebbségekért megdorgálás nélkül, akkor az egész, az európai kisebbségek jogait védő intézményrendszer léte kérdésessé válik. Magyarország szemtanúja lehetett annak, amint a szomszédos országokban élő magyar kisebbségeket a többségi nemzetek elnyomták, diszkriminálták, asszimilálták, és tette mindezt úgy, hogy akkor nem volt lehetősége beleszólni. Ma Magyarországnak nemcsak joga, hanem kötelessége is megvédeni a magyar nemzeti kisebbségeket, és a világon bárhol létező minden magyar szervezetnek kötelessége hangot emelni olyan diszkriminatív tettek ellen, mint az ukrán oktatási törvény elfogadása.

Magyarország mindent megtett diplomáciai erőfeszítések által azért, hogy Ukrajnában és a többi szomszédos országban, amelyek szégyenteljes módon kezelik a kisebbségi jogokat, változások következzenek be ezen a téren. Irónikus és álszent magatartás a román kormány részéről például, hogy agresszíven lépett fel az új ukrán oktatástörvény ellen, míg Romániában számos esetben megtagadták ugyanazokat a jogokat az erdélyi magyarságtól. Továbbmenve, rendkívül sajnálatos, hogy a Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában élő magyarságnak folyamatosan küzdenie kell a többségi népek kisebbségi jogtiprásával.

Bocskor Andrea, kárpátaljai politikus elmondta:

„Az oktatási reform kisebbségellenes intézkedései nagy csalódást jelentenek, hisz Ukrajna számos alkalommal deklarálta európai integrációs elkötelezettségét. Az államnyelv megtanulását nem lehet erőszakos eszközökkel elősegíteni, csak megfelelő módszerekkel, motivációval és a jó példák átadásával. Az ukrajnai kisebbségek fentről irányított integrálása a többségi nemzethez nyílt asszimilációs törekvésekre utal. Ennek a törvénynek az elfogadása tükrözi Ukrajna őszinteségét az európai integráció, az európai értékek tisztelete és a jogállamiság terén.”

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet nyilatkozta:

„A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) megdöbbenéssel vett tudomást arról, hogy 2017. szeptember 5-én az Ukrán Parlament olyan törvényt fogadott el az oktatással kapcsolatban, mely korlátozza az Ukrajnában élő kisebbségek (így a magyarok) alapvető jogait a nyelvhasználat terén, s ütközik az európai, demokratikus elvekkel.”

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége szolidaritást vállal az ukrajnai magyarsággal és felhívást intéz nemzetközi szervezetekhez, az Európai Unióhoz, nemzeti kormányokhoz és aggódó állampolgárokhoz, hogy tiltakozzanak az új ukrán oktatási törvény ellen, amely egy több-etnikumu demokratikus Ukrajnában elfogadhatatlan.

Nyilatkozat és petíció a Nemzeti Összetartozás Napján, 2017-ben

Nyilatkozat és petíció a Nemzeti Összetartozás Napján, 2017-benAz alábbi dokumentum elkészült magyar, angol, román fordításban és azokat továbbítani fogják Magyarország és Románia kormányaihoz és más érdekképviseleti szerveknek.

A magyar nyelvű dokumentum letölthető itt: Nyilatkozat és petíció, a Nemzeti Összetartozás Napján, 2017-ben

A román nyelvű dokumentum letölthető itt: Declaratie si petitie, cu ocazia Zilei Comunitatii Nationale 2017

Üdvözlet Budapestről

A Petőfi Sándor Program és a Kőrösi Csoma Sándor Program 2016-2017-es évada május végén zárul. A szolgálatot teljesített ösztöndíjasok hazatérnek, ám hamarosan új ösztöndíjasok utaznak a diaszpórába és a szórványba, hogy erősítsék az ott élő magyarság identitását, segítsék közösségeiket. A két program teljes csapata addig is üdvözletét küldi ezzel a videóval…

Tavaszi bál a Csillagösvény rendezésében

Hagyományos Tavaszi Bál a montreáli Csillagösvény rendezésében.

A közel féléves zord és fogcsikorgatóan hideg tél után mindenki tűkön ülve epekedik a tavasz beköszönte után – nem csoda, hogy hagyományosan a Tavaszi Bál a montreáli református templom egyik legjobban várt, legrangosabb eseménye.

Idén sem volt ez másként: az estélyt nagy sürgés-forgás előzte meg, a Csillagösvény Egyesület önkéntesei időt és fáradságot nem sajnálva állították össze a menüsort és díszítették fel a templom közösségi termét.

A 18 órai kapunyitást követően gyorsan megtelt a terem. A vendégek elé az asztalra először előételként hortobágyi húsos palacsinta került.

Ezt követően Dreisziger Kálmán, a Bokréta Együttes korábbi -de most is rendkívül aktívan segítő- vezetője lépett a mikrofonhoz, hogy felkonferálja a gyerekcsoport felcsíki táncokból álló műsorát, egyúttal dióhéjban bemutassa az együttes történetét, megalakulásának 50. évfordulója alkalmából.

Bevonultak a székely ruhába bújt táncosok: a legkisebb művésznő 5 éves (a legidősebb korát pedig le sem merem írni mivel a női fronton kialakult hiány miatt egy cserejátékosnak be kellett ugrania – én voltam az). A gyerekek igazán ügyesen járták a táncokat, pedig a játékos ám mégis összetett, emiatt komoly figyelmet igénylő koreográfia kifejezetten hosszú, 10 perces. Közben végig csengő hangon énekeltek.

A közönség szívébe belopta magát a lelkes kis csapat és színvonalas, szívet melengető produkció, vastapssal köszönték meg a táncosok és Nyitrai Attila együttesvezető munkáját.

A vacsora oldott és emelkedett hangulatban folytatódott, aranyló húsleves, ínycsiklandó sült húsok, krumpli és lila káposzta, majd desszertként sütemény került a tavaszi díszekben pompázó asztalokra.

A lakoma végeztével lágyultak a fények, és a hangulatért felelős DJ Zoli kiteljesíthette művészetét. A táncparkett megtelt táncoslábú, jókedvű bálozókkal, akik hajnali kettőig vígan ropták a különféle stílusú zenékre.

Azóta Montreálban már hivatalosan is tavasz van.

Az előadás képei megtekinthetőek itt.
Takácsy Dorka Kornélia, KCSP, Montreál